Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Danışmanlık Desteği

Dünya’da uygulanan eğitim yaklaşımları ile zenginleştirilmiş program desteği-öğretmen eğitimleri- ebeveyn seminerlerini içermektedir.
 
1. Okul öncesi eğitim kurumlarının “mevcut durum incelemesi” ile halihazırda uygulanmakta olan eğitim sistemi ve fiziksel yapı incelenmekte, öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları, yaratıcı ve eğitsel etkinlik uygulama becerileri değerlendirilmekte olup kurum güçlü ve zayıf yönleri üzerine kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir.
  • Bu çalışma sonucunda kuruma ayrıntılı bir rapor sunulmaktadır.
Bazı noktalar;
  • Kurumun fiziksel koşulları gözönünde bulundurulduğunda yeni düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığı,
  • Kurumun uygulamakta olduğu eğitim sisteminin bir güncellemeye ihtiyacı olup olmadığı,
  • Kurumda görev yapmakta olan öğretmenlerin mesleki gelişimleri için ihtiyaçları olabilecek konuların belirlenmesi,
  • Kurumda oluşturulan “okul kültürü”nün sınıflar bazında değerlendirilmesi,
  • Kurumda ailelerin eğitim sürecine katılımlarının boyutlarının incelenmesini kapsamaktadır.
2. Okul öncesi eğitim kurumlarının ihtiyaçları olan “eğitim uzmanlığı desteği” ile uygun görülen eğitim yaklaşımı kurum sistemine entegre edilir.
  • Dünya’da uygulanmakta olan eğitim yaklaşımlarının kurum kültürüne uygunluğu doğrultusunda öneriler sunulur ve gerekli öğretmen eğitimleri ile desteklenmesi sağlanır.
  • Ayrıca, kurumda oluşturulacak eğitim sistemi doğrultusunda gerekli olan fiziksel ve işleyişsel düzenlemelerinin yapılmasını içermektedir.
3. Paidos Okul Öncesi Eğitim Danışmanlığı “öğretmen eğitimleri desteği” ile kurumunuzun öğretmenlerinin uygun görülen/önerilen/ihtiyaç duyulan konularda desteklenmesini sağlar.
  • Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen özellikleri farklılıklar göstermektedir.
  • Bu noktada amaç kurum sistemini benimsemiş, yaratıcı, işini severek yapan, önceliği çocuklar olan eğitimcilerle bir ekip oluşturulmasını sağlamaktır.